Responsable de Fundraising de la Fundació Kālida

KALIDA2_RGB 11.46.33
 

PERFIL del Lloc de Treball:

RESPONSABLE DE FUNDRAISING DE LA FUNDACIÓ KĀLIDA

La Fundació Kālida, constituïda l’any 2016 a Barcelona amb l’impuls de la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un model d’assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d’Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses.

El primer centre a inaugurar serà Kālida Sant Pau, que obrirà les portes al juliol de 2018 al recinte de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

 

 

RESPONSABILITATS i FUNCIONS BÀSIQUES:

 • Liderarà les tasques relacionades amb la captació de fons de la Fundació, amb responsabilitat directa sobre l’assoliment dels objectius d’ingressos òptims per garantir un desenvolupament sostenible de la tasca assistencial de la Fundació.
 • Donarà suport al Director de la Fundació en la gestió i implementació de campanyes de comunicació i fundraising, així com en el procés de fidelització, identificació i presentació de propostes a Leadership donnors, empreses farmacèutiques i altres fundacions.
 • El paper del Responsable de Fundraising inclourà donar suport i motivar a l’equip de voluntaris del centre que desitgin realitzar accions de captació de fons per Kālida i garantir que se sentin informats i recolzats en tot moment. Addicionalment, també haurà de transmetre a l’equip de voluntaris i professionals del centre el missatge sobre la importància de les iniciatives de captació de fons per poder garantir la gratuïtat del servei.
 • Assumirà les tasques derivades de l’organització i planificació d’esdeveniments, promoguts per la pròpia Fundació o aliats de la Fundació, que estiguin destinats a la captació de fons i se li requerirà explorar i presentar propostes innovadores per a nous formats d’actes i esdeveniments.
 • Contribuirà en el disseny i desenvolupament de noves iniciatives de fundraising amb coordinació amb el Director de la Fundació, i serà responsable del monitoratge de les diferents accions de captació que es duguin a terme, elaborant reports mensuals i vetllant pel compliment dels objectius marcats.
 • S’encarregarà de la direcció i gestió de les campanyes i iniciatives específiques de captació de fons, incloent el control i supervisió dels proveïdors de serveis de fundraising: campanyes de face to face, telemàrketing i emailing, xarxes socials, software de gestió i sistemes, etc.
 • Gestionarà les eines i recursos online i offline d’una forma eficaç pel que fa a la captació i registre de dades d’usuaris i potencials donants. Aquesta tasca inclourà també la gestió i manteniment de bases de dades pròpies, compliment de la LOPD, etc.
 • Garantirà una execució eficaç del pla estratègic de fundraising de la Fundació i de les iniciatives de captació estipulades en el mateix, contribuint i recolzant la seva correcta definició, planificació i execució.
 • Liderarà les accions de promoció de les col·laboracions econòmiques i/o d’altre tipus, en l’entorn de proximitat o zones d’influència del Centre conjuntament amb el Coordinador del Centre i el seu equip.
 • Juntament amb el Coordinador del Centre, s’encarregarà de representar i promocionar a la Fundació en l’àrea d’influència del Centre, assumint la gestió de les relacions amb públics i donants de proximitat, com poden ser zones comercials, mercats, hotels, empreses i d’altres establiments amb potencial per a captar fons.

 

 

ES REQUEREIX:

 • Alt nivell d’interlocució amb capacitat per crear, establir, aprofundir i mantenir relacions fluïdes amb actors externs altament professionalitats com proveïdors de serveis de captació de fons, agències de comunicació, actuals/potencials donants i equip de voluntaris del centre.
 • Experiència, coneixements i capacitat de gestió demostrables en relació a l’àmbit del fundraising.
 • Autonomia d’actuació, orientació a resultats, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin sorgint.
 • Creativitat.
 • Capacitat de decisió en entorns complexos i altament professionalitzats.
 • Lideratge sensible i basat en l’exemplaritat, amb una elevada orientació pel treball en equip, la participació i la col·laboració, amb facilitat per involucrar i motivar a actors interns i externs en les responsabilitats de la generació de nous ingressos per la Fundació.
 • Disponibilitat per viatjar de forma ocasional i atendre a compromisos fora de l’horari laboral estipulat.

 

 

EXPERIÈNCIA:

Entre 3 i 5 anys treballant en tasques de captació de fons, específicament en captació de socis i donants mitjançant diferents tècniques de màrketing. Es requereix també experiència prèvia demostrable en els àmbits de corporate fundraising i captació de fons provinents de fundacions. Addicionalment, es valorarà l’experiència en l’organització i gestió d’esdeveniments destinats a la captació de fons.

 

 

FORMACIÓ:

Grau Universitari en Ciències Empresarials, Econòmiques o Administració i Direcció d’Empreses, amb formació complementària especialitzada en Captació de fons.

 

IDIOMES:

Anglès fluid, nivell mínim First Certificate

Domini del català i castellà

 

OFIMÀTICA: 

Usuari avançat paquet Microsoft office, Internet, xarxes i correu electrònic.

Experiència prèvia en utilització softwares de gestió de bases de dades (Sinergia CRM, Navision, SAP,etc.)

 

VALORS

Els Centres Kālida no tractem pacients, sinó que acollim, acompanyem i donem suport a les persones. Els valors de tots els seus equips de professionals i/o voluntaris s’han de basar en el respecte, l’acompanyament, l’acollida, l’escolta, l’empatia, la proximitat, l’ajuda i la comprensió.

 

S’OFEREIX: 

-       Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament.

-       Contracte laboral indefinit, amb període de prova.

-       Retribució fixa de 35.000 € bruts anuals i bonificació segons variables.

 

 

 

  

Interessats enviar CV abans del divendres, 20 d’abril indicant la REF: FR.K, a:

ZOHAR CONSULTORIA & MARKETING SOCIAL /   rvalls@ricardvalls.com

Responsable del procés: Ricard Valls

Cap de Fundraising, Marketing i Comunicació IRB Barcelona

irb-logo-eng_horizontal-color-2x

 

 

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) és un centre d’investigació biomèdica pioner a nivell mundial, dedicat a comprendre les bases fonamentals de la salut i la malaltia.

Amb més de 400 persones procedents de 30 països, al llarg dels seus més de 10 anys d’existència l’IRB Barcelona ha aconseguit consolidar no només una important reputació científica pels seus resultats, sinó també un creixent reconeixement públic davant la societat: ha protagonitzat una de les campanyes de comunicació i captació de fons de major impacte en recerca biomèdica, “investigadors de l’IRB ballen per la recerca en càncer, alzheimer i diabetis”, Premi a la Millor Campanya 2015 de l’Asociación Española de Fundraising.

L’IRB Barcelona compte ja amb un cert recorregut i diverses experiències d’èxit en captació de fons, per exemple en captació de llegats

 

Descripció del lloc de treball:

A la persona seleccionada se li encomanarà la missió de dirigir, impulsar i coordinar les accions de captació de fons privats, dirigir l’estratègia de marketing de l’IRB Barcelona i l’estratègia de comunicació.

El candidat serà el responsable de les següents àrees:

 1. Captació de fons
 2. Marketing
 3. Comunicació interna i externa
 4. Divulgació científica
 5. Relacions amb alumni

 

Funcions principals:

 • Liderar, definir i desenvolupar l’estratègia de fundraising de l’IRB Barcelona, així com implementar les accions corresponents. Aquest àmbit inclou la captació de fons privats, no competitius, entre grans donants, socis, fundacions, empreses, llegats i esdeveniments, així com les accions de fidelització corresponents. Serà també una tasca prioritària desenvolupar la cultura interna de captació de fondos privats en el conjunt de l’IRB Barcelona.
 • Definir i implementar les estratègies i pla de marketing i posicionament de l’IRB, desenvolupant els productes i serveis de l’IRB Barcelona, els públics i missatges clau, amb la finalitat de posar-los en valor davant la societat i crear vincles i una relació sòlida de col·laboració amb totes les parts interessades: la comunitat científica, els investigadors del propi IRB Barcelona, patrons i entitats finançadores, futurs investigadors, alumni, donants, comunitat educativa i el públic en general.
 • Dirigir i supervisar les activitats de comunicació a nivell nacional i internacional, inclosa la relació amb mitjans, comunicació institucional, publicacions off i on line, xarxes socials, comunicació interna, branding, conferències i esdeveniments potenciant l’estratègia digital.
 • Dirigir les accions de divulgació de la ciència, especialment en l’àmbit educatiu.
 • Dirigir i supervisar l’estratègia de relacions amb alumni.

 

La persona seleccionada, depenent de Directora de Gestió, dirigirà un equip de 6 persones expertes en totes les àrees mencionades, i formarà part del Comitè de Direcció de l’IRB Barcelona.

Experiència:

 • Titulació universitària, amb especialització preferent en captació de fondos i/o marketing.
 • Experiència en captació de fondos de com a mínim 5 anys. Imprescindibles 3 anys d’experiència en posicions de direcció i amplia experiència en gestió d’equips.
 • Persona orientada a resultats i amb experiència contrastada d’èxit en captació de fons.
 • Domini molt alt de l’anglès parlat i escrit, equivalent al nivell proficiency.

 

Oferim:

Salari, molt competitiu, es correspondrà amb l’experiència i qualificació del candidat.

Entorn internacional: aquesta candidatura és una oportunitat de formar part d’una prestigiosa institució de recerca i formar part de l’equip consolidat de gestió de l’IRB Barcelona.

Es proveirà formació continua al candidat, en un entorn d’alta qualitat i potencial.

Aquells candidats interessats en la posició de Cap de Fundraising, Marketing i Comunicació, hauran d’enviar el seu CV, juntament amb una carta de motivació, abans del 15 de març del 2018, a Ricard Valls, email: rvalls@ricardvalls.com

Per més informació sobre l’IRB Barcelona visiti la nostra web: https://www.irbbarcelona.org/ca
Procés de selecció:

Preselecció en base als CV presentats, carta de motivació i experiència.

Entrevistes: només aquells candidats preseleccionats seran objecte d’entrevista.

L’IRB Barcelona és firmant dels “Requeriments i Principis del Codi de Conducta Europeu per la selecció d’investigadors”, HR Excellence in Research.

Jefe/a de Fundraising, Marketing y Comunicación IRB Barcelona

irb-logo-eng_horizontal-color-2x

 

El Instituto de Investigación Biomédica IRB Barcelona (IRBB) es un centro de investigación biomédica pionero a nivel mundial, dedicado a comprender las bases fundamentales de la salud y la enfermedad.

Con más de 400 personas procedentes de 30 países, en sus más de 10 años de existencia el IRB Barcelona ha conseguido consolidar no solo una importante reputación científica por sus resultados, sino también un creciente reconocimiento público ante la sociedad: ha protagonizado una de las campañas de comunicación captación de fondos de mayor impacto en investigación biomédica, “investigadores del IRB bailan por la investigación en cáncer, alzheimer y diabetes”, Premio a la Mejor Campaña 2015 de la Asociación Española de Fundraising.

El IRB Barcelona tiene ya un cierto recorrido y experiencias de éxito en captación de fondos, por ejemplo en captación de legados.

 

Descripción del puesto:

La persona seleccionada tendrá como misión dirigir, impulsar y coordinar las acciones de captación de fondos privados, la estrategia de marketing del IRB Barcelona, y la estrategia de comunicación.

El candidato será el responsable de las áreas siguientes:

 1. Captación de fondos
 2. Marketing
 3. Comunicación interna y externa
 4. Divulgación científica
 5. Relaciones con alumni

 

Funciones principales:

 • Liderar, definir y desarrollar la Estrategia de fundraising del IRB así como implementar las acciones correspondientes. Éste ámbito incluye la captación de fondos privados, no competitivos, entre grandes donantes, socios, fundaciones, empresas, legados y eventos, así como las acciones de fidelización correspondientes. Será también una tarea prioritaria desarrollar la cultura interna de captación de fondos privados en el conjunto del IRB Barcelona.
 • Definir e implementar las estrategia y plan de marketing y posicionamiento del IRB Barcelona, desarrollando los productos y servicios del IRB Barcelona, los públicos y mensajes clave, con la finalidad de ponerlos en valor ante la sociedad y crear vínculos y una relación sólida de colaboración con todas las partes interesadas: la comunidad científica, los investigadores del propio IRB Barcelona, patronos y entidades financiadoras, futuros investigadores, alumni, donantes, comunidad educativa y el público en general.
 • Dirigir y supervisar las actividades de comunicación a nivel nacional e internacional, incluido relación con medios, comunicación institucional, publicaciones off y on line, redes sociales, comunicación interna, branding, conferencias y eventos, potenciando la estrategia digital.
 • Dirigir las acciones de divulgación de la ciencia, especialmente en el ámbito educativo.
 • Dirigir y supervisar la estrategia de relaciones con alumni.

La persona seleccionada, dependiente de la Directora de Gestión, dirigirá un equipo de 6 personas expertas en todas las áreas mencionadas, y formará parte del Comité de Dirección del IRB Barcelona.

Experiencia:

 • Titulación universitaria,con especialización preferente en captación de fondos y/o marketing.
 • Experiencia mínima de 5 años en captación de fondos. Imprescindible 3 años de experiencia en posiciones de dirección y amplia experiencia en gestión de equipos.
 • Experiencia contrastada de éxito en captación de fondos.
 • Dominio muy alto del inglés hablado y escrito, equivalente a proficiency.

Ofrecemos:

El salario, muy competitivo, se corresponderá con la experiencia y cualificación del candidato.

Entorno internacional: esta candidatura es una oportunidad de formar parte de una prestigiosa institución de investigación y formar parte del equipo consolidado de gestión del IRB Barcelona.

Se proveerá formación continua al candidato, en un entorno de alta calidad y potencial.

Aquellos candidatos interesados en la posición de Jefe/a de Fundraising, Marketing y Comunicación, deben enviar su CV, junto a una carta de motivación, antes del 15 de marzo del 2018, a Ricard Valls, email: rvalls@ricardvalls.com

Para más información sobre el IRB Barcelona visite nuestra web: https://www.irbbarcelona.org/es

 

Proceso de selección:

Pre-selección en base a los CV presentados, carta de motivación y experiencia.

Entrevistas: solo aquellos candidatos preseleccionados serán objeto de entrevista.

El IRB Barcelona es firmante de los “Requerimientos y Principios del Código de Conducta Europeo para la selección de Investigadores”, HR Excellence in Research.

Head of Fundraising and Campaigns FC Barcelona Foundation

logo F Barça jpg

 

FC Barcelona Foundation, which mission is to support the most vulnerable childhood and youth through sports and education in values, is looking for the position of:

Head of Fundraising and Campaigns

Background, purpose and responsibilities:

Reporting to the CEO of the Foundation, the candidate will manage an internal team of 2 people (1 fundraising coordinator and 1 back office staff), and will have to guarantee the growth and financial sustainability of the foundation thanks to the funds raised from private profit, philanthropic foundations (and multilateral institutions). He/she will also have to ensure the notoriety and recognition of the Foundation among their prospect donors and audiences.

The main responsibilities of the position will be:

 1. Design, develop and manage the annual fundraising plan to guarantee external resources for the Foundation and generate new and innovative funding opportunities from the private profit and philanthropic sector.
 2. Design, develop and manage new funding niches, including individual donations.
 3. Propose and design new fundraising, branding and awareness campaigns in coordination with FC Barcelona Marketing Department
 4. Secure the funding of the programmes developed with strategic partners of the Foundation, in coordination with the Head of Alliances and the Head of Programmes
 5. Negotiation of funding agreements with companies, foundations, public bodies and major donors
 6. Monitoring and control of the annual fundraising plans and budgets.
 7. Leadership, supervision and evaluation of his/her team and external resources.

Candidate Profile:

We are looking for a person Graduate on Economics or similar with specific studies or training in fundraising, with a minimum of 10 year experience in fundraising in the international arena and with global experience on fundraising in different markets and with different donors profiles.

The candidate will have:

 • Proven track of negotiation skills at the highest level and strategic vision, result oriented, availability to travel abroad frequently.
 • Proven success in delivering successful fundraising programmes with demonstrated financial results at a global or international scale.

Residence in Barcelona, native English and Spanish speaking will be a must and Catalan will be appreciated.

We offer a fantastic opportunity to work for FC Barcelona Foundation, in a global environment and at an organisation focused on values and social impact.

Salary will be based on a fix sum of 54.903€plus a 10% based on incentives depending on results.

To apply for the post, please send a letter of application stating the skills and approach that you would bring to the role along with your CV/resume (no photos) in English or Spanish, only BY EMAIL to Ricard Valls rvalls@zoharconsultoria.com

Deadline for applications 8 September 2017

10 tendencias en fundraising el 2017

Ya van 5 años que venimos ofreciendo por estas fechas una cierta predicción sobre por dónde van a ir las cosas en fundraising este año que empieza. 

No somos magos ni avanzamos el futuro, pero estas reflexiones son el resultado del trabajo durante los 365 días del año y quizá en algo aciertan.

1. Hay que acercar a la realidad las técnicas de fundraising: el caso Arrels.

Pocos días antes de Navidad, en aquella zona peatonal del centro de Barcelona por el que luchan todos los equipos de face to face, me encontré con el equipo de Arrels, fundación dedicada a los “sin techo”. El equipo de face to face eran los propios “sin techo”, que me explicaron de manera muy clara por que Arrels necesitaba dinero y lo hicieron con su lenguaje, sin frases hechas y con su conocimiento de la calle.

Es difícil que entres en un cajero de Caixabank y no te encuentres con alguien que vive al lado del cajero, con la incongruencia que ello supone: no hay duda de que el problema de los “sin techo” está en cada esquina y al que no podemos cerrar los ojos ni las carteras. 

Esta acción que algunos calificarían de  “street marketing” se encuadraba en la campaña Nadie sin llave”, brillante en muchos aspectos; concreción en el número de personas en la calle, concreción en el perfil, concreción en qué puedes hacer. Hay que concertar,  ser capaces de comunicar con nuestros propios medios lo que nos hace diferentes y ser eficientes. Sólo puedo felicitar esta iniciativa. 

NadieSinLlave

 2. No es el  storytelling, es el impacto.

El fundraising se está perdiendo en los márgenes del storytelling, cuando la realidad está ahí y sólo se trata de acercarla al donante. Dos casos de finales del 2016, Proactiva Open Arms y MSF con la campaña del bombardeo del Hospital de la Paz.

Proactiva, organización con una misión clara y concreta (salvar a los refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo), ha conseguido visibilizar su impacto con pocos recursos, mucho liderazgo, una buena comunicación y el uso intensivo de las redes sociales. Situar su causa en el centro no es fácil y lo han conseguido en 1 año. Sólo capta a través de la web, y más recientemente por transferencia bancaria, y ha priorizado Paypal incluso para captar socios (donantes recurrentes). Apoyados en una emergencia que ya dura años (los refugiados), parte de su éxito está en la proximidad, la disponibilidad y calidad de los soportes de comunicación con imágenes de su actividad.

MSF lo tiene más difícil, pero para llevar a cabo el bombardeo simulado del Hospital de la Paz hay que ser valiente y arriesgar. No era nada fácil, ya que el uso de cierta tecnología también puede ser una trampa, pero el objetivo de comunicar el “estamos ahí y no nos vamos a ir” se ha cumplido. A destacar.

3. La filantropía entra en crisis ideológica: 

Quizá no ha sido en toda España, pero por primera vez en muchos años he oído criticas ideológicas, por tanto respetables, tanto de la Marató de TV3 como de la Gran Recogida de Alimentos, 2 campañas bien llevadas en cuanto a la calidad ética, comunicativa y mensajes.

No debe extrañarnos que desde el ámbito político de los “comunes”, con una implantación electoral cercana al 20%, se cuestione que financiar la investigación o dar alimentos a todo quién lo necesita sea función de la filantropía, la caridad dicen ellos, sino del Estado, en mayúsculas.  Con este planteamiento la filantropía no tiene espacio propio en su modelo de sociedad.

Es un discurso nuevo,  quizá aún poco elaborado, que ha sido despreciado públicamente creo que de manera precipitada, pero que llegará cada vez  más y con más fuerza en los próximos años. Porque nadie está en contra de que aumenten los presupuestos públicos para cubrir demandas básicas de la sociedad.

4. Todo está en el móvil:

Mientras el tema clave para el fundraising (el pago por móvil) sigue en periodo de prueba, lo que es cada vez más evidente es que todo ha de estar en el móvil. Ya no valen webs que no se pueden leer, emails que no se pueden abrir, impresos de Visa que no se pueden completar con el teclado de un móvil.

Si no estás en el móvil vas a perder el 80% del mercado; si no me crees viaja en metro o bus y verás a que se dedica la ciudadanía. Este uso del móvil como canal debería incentivar el uso del SMS no sólo como canal de generación de leads por 1,2€ por mensaje, sino también de captación pura y dura con SMS con importes más altos.

La generación de los 20 y 30 años sólo se puede permitir este tipo de donaciones puntuales, les va a costar asumir una cuota mensual mientras su salario sea el que es.  

 5. Hay donaciones para todos? Creo que no.

Como ya apuntábamos en los post de años anteriores, la competencia para captar fondos está creciendo, se han incorporado nuevas causas, como la investigación o una gran diversidad de causas sociales, aparecen nuevas organizaciones orientadas a la acción o familias de pacientes que se movilizan, como el caso de Nadia, que son difícilmente controlables.

En resumen, crecen más las organizaciones y causas que piden donaciones que el número y mercado de los donantes: esto supone más competencia para todos. 

Cierto que las grandes organizaciones han rentabilizado durante los últimos 2 años las nuevas deducciones fiscales y han conseguido aumentar a más del 40%  de sus socios las cuotas que pagan,  pero este canal ya no tiene recorrido.

Hay que sensibilizar más a la sociedad sobre la filantropía, necesitamos un #GivingTuesday cada mes del año.  

6. ¿Dónde están las empresas? Entre el compromiso, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la fidelización de los recursos humanos.

Es decir, en  todas partes y en ninguna bien. En España ,las empresas y sus fundaciones no se han posicionado en el ámbito de la filantropía y no van a hacerlo, porque no es un espacio que les sea propio. Prefieren los conceptos como impacto social de su actividad.

Pillados por los compromisos de su mercado con ciertas organizaciones y la sostenibilidad de su actividad,  limitan su rol a fomentar las donaciones y el voluntariado corporativo de los empleados y las donaciones de los clientes.

Me parece bien, pero sería deseable que lo hicieran de manera más decidida, ahora sólo lo hacen 4 empresas.

7. ¿Hacienda ayuda? 

El “nuevo” gobierno, o su portavoz, ha mentado un nuevo proyecto de ley de mecenazgo, al que como mucho le faltarían 3 años para nacer. Un largo parto. 

Este discurso se produce pocas semanas después de oír en sede parlamentaria que el aumento de las deducciones fiscales por donaciones de las empresas no tendrían impacto, ya que al ser tanto el fraude y las vías de elusión fiscal no les serían fiscalmente atractivas.

Pero más allá de la fiscalidad, Hacienda podría volver a ofrecer información online sobre donaciones, información que eliminó en 2011: tener un poco de conocimiento e información actualizada sobre lo que está ocurriendo en términos fiscales ayudaría al sector, aunque las donaciones sean sólo el 0,06% del PIB.

En estos momentos aún no sabemos cual ha sido realmente el impacto en las donaciones de la reforma fiscal de hace ya 3 años. 

8. ¿Alguien está innovando en filantropía?

No hablamos de técnicas ni de canales, ni de campañas, esto es software, hablo de innovación en la misma filantropía, en las maneras de dar, en el hardware.

Hay algunas iniciativas muy bien dirigidas en el sector de las “inversiones de impacto” que buscan un donante/inversor, que existe y tiene mucho dinero.

Pero falta músculo y capacidad de generar proyectos atractivos, con modelos como los Fondos de Donantes (Donors Advised Funds) en USA, instrumentos financieros que se alimentan de las donaciones que realizan por razones estrictamente fiscales empresas y particulares. Los Fondos de Donantes ya gestionan un presupuesto equivalente al 10% del presupuesto de las fundaciones en USA.

Pero ya hemos dicho que Hacienda no ayuda a que la fiscalidad sea un instrumento de fomento de las donaciones.

9. Faltan profesionales en el mercado.

La captación de fondos requiere profesionales y no los hay con la experiencia suficiente para asumir la demanda del mercado. Ha mejorado notablemente la oferta de formación en fundraising tanto en Madrid como en Barcelona y on line: por tanto, la oferta de profesionales formados está creciendo aunque no a la velocidad y con la experiencia que piden las organizaciones.

Aquí está la segunda parte, el mercado:  dominado aún por las grandes ONG, la solución al crecimiento del mercado es el aumento de los salarios, aún bajos comparados con otros profesionales, y el aumento de la rotación y movilidad. Se pueden contar con los dedos de 1 mano los profesionales de la captación de fondos que han cambiado de sector.

Mientras, no hay semana en la que lleguen correos pidiendo si conozco a alguien que pueda asumir la dirección de marketing y comunicación de una organización. 

En cambio, en algunas grandes ONG globales, claramente orientadas en España a la captación, se observa un fenómeno nuevo: los profesionales de marketing y captación de fondos pasan a asumir funciones de Dirección General.  No sólo ocurre aquí, también es una tendencia en Gran Bretaña.

10. Inversión, inversión, inversión

La conclusión lógica a una situación en la que la demanda de donaciones es superior a la capacidad de la sociedad de generar nuevos donantes, es la necesidad de invertir más.

Hay que invertir más para conseguir los escasos nuevos donantes y sólo aquellas organizaciones que inviertan de manera inteligente e inviertan más, podrán mantener su posición de organizaciones preferidas por loe nuevos donantes.

Este planteamiento tiene sus consecuencias; las organizaciones que se inician en la captación de fondos van a tener muchas más dificultades para empezar a captar y muchas organizaciones pequeñas medianas van a desistir ante el exceso de riesgo.

#Givingtuesday y la monetización de los sueños

imatge-campanya-gt2016Articulo Publicado en la Vanguardia el 26 de Noviembre del 2016

Hay que tomar medidas de seguridad para no verse superado por el tsunami comercial del #Blackfriday: nos llegan correos o SMS cada 5 minutos con nuevas ofertas de productos algunos sorprendentemente alejados de los intereses del receptor. La publicidad se ha vuelto “negra” y no hay compañía o sector económico que no esté volcada en los descuentos: desde vehículos, aparatos de tecnología de lo más diverso y sigo a la espera del SMS con la oferta del seguro de calefacción de la compañía eléctrica. Un factura que en invierno llega a absorber el 35% del importe de la mayoría de las pensiones.

El año pasado las ventas durante el #Blackfriday fueron de más de 1.200M€: 4 días después se celebraba el #GivingTuesday  que promueve las donaciones a fundaciones y ONG y cuyo volumen no llegó al 0,1% de las ventas. Algo no va bien. Y quizá no es Trump, sino nosotros como sociedad.

Las oferta no sólo me llegan de aquí, está globalizada: Amazon, Apple y otras compañías anglosajonas me persiguen con increíbles ofertas, cuyos beneficios finales acabarán en paraísos fiscales, sin contribuir al beneficio de la misma sociedad de que consume sus productos. Mientras aquí en 2017 vamos a estar discutiendo como pagamos el sistema de pensiones.

Dentro de la oferta sin fin, no siempre podremos elegir lo que más nos gusta, en el dudoso caso que nos interese. El precio, claro, los pocos ahorros disponibles, la paga extra perdida hace ya años, el alquiler que han tenido que avalar tus padres por falta de confianza del propietario en tu futuro, los contratos por horas y días, el salario que ya no llega a mileurista. Quizá sólo por el miedo al “no futuro”, que decían los SexPistols en God Save the Queen

Desde que por la mañana al despertarnos encendemos la luz, ya empezamos a consumir y, seguramente, no dejaremos de hacerlo hasta que por la noche en la habitación volvamos a cerrarla. Algún emprendedor razonará estos días: somos consumidores las 24 horas, incluso cuando dormimos consumimos sueños, aunque de momento sean gratuitos: la cuestión está en como monetizar los sueños. Sin duda, será un gran negocio.

Esto esta ocurriendo al mismo tiempo que en el Mediterráneo crece la fosa común para aquellos que quieren llegar a Europa, que 500.000 personas son arrasadas en Alepo ante la mirada indiferente de occidente, que los recursos para investigación en nuestros país siguen estancados, el acuerdo de París sobre Cambio Climático empieza a resbalar ante una pendiente llamada D. Trump y la sociedad que ha descubierto la “posverdad”.

Mientras, España ha caído en 2016 al puesto 79, ahora entre Afganistán y Ghana, del “Índice Global de Generosidad”, publicado esto días por la Charity Aid Foundation: este índice mide la contribución de los ciudadanos con la sociedad a través donaciones en dinero, en especie o voluntariado. El definitiva lo que se ha denominado capital social del que hablaba R. Putean.

Desde hace años se ha asociado la posesión de bienes y el consumo a la satisfacción personal, pero crecen en los últimos años los indicadores que miden la felicidad de las naciones y las personas: estos estudios nos dicen que la felicidad e incluso la expectativa de vida de las personas dependen en buena medida de la capacidad de colaborar con los demás, de darle sentido a nuestra vida y a la convivencia con los demás.

La sociedad cultivada lee “Sapiens” y “Homo Deus” de Yuval Noah Harari y las nuevas generaciones ya no leen pero ven la TEDtalk de harari, en la que apuesta por la colaboración frente a la competición.

Ya que se impulsa el consumo en los grandes medios, ¿por qué no promover también y contribuir a la investigación científica, a la igualdad, a la educación y a una sociedad más sostenible con las mismas herramientas? Con esta estrategia nació el movimiento global #GivingTuesday, que por segundo año se celebra en España el martes 29 de Noviembre: para aprovechar el “ruido” en medios y redes sociales del #Blackfriday y recordarnos a todos que la felicidad y el futuro no se compra, sino que es el resultado de compartir.

Este año el movimiento www.givingtuesday.es recoge en su web más de 300 iniciativas y proyectos, mucho de ellos próximos a nuestro domicilio, con los que podemos colaborar y “comprar” un poco de felicidad. Se trata del día para empezar a dar: la mayoría de las personas que por primera vez se hacen socios o voluntarios, no se arrepienten, repiten durante años porque les proporciona satisfacción y felicidad.

En España, según el estudio del perfil del donante” dela AEFR, 7,5 millones de personas, es decir, el 20% de la población, contribuye económicamente a apoyar causas, frente al 49% de los ciudadanos europeos que lo hacen. Son aportaciones de 150€ al año de media por persona pero que sumados son más de 800M€ y representan la fuerza de la filantropía en nuestro país.

Nos queda mucho tramo por recorrer y este es el objetivo de #GivingTuesday, mientras un emprendedor en algún lado del mundo piensa como monetizar nuestros sueños.

 

 

Fundraising en 21016, 12 tendencias

fundraising 2016Como cada año, después de evaluar en un post anterior el grado de cumplimientos de las tendencias del 2015, con resultados dispersos, aquí van las predicciones para el año que ahora empieza:

1. 32M€ más por aumento de las cuotas de socios: durante 2015, buena parte de las organizaciones han optado por avanzar las campañas de aumento de cuotas aprovechando las nuevas deducciones fiscales, del 2015, un 50% de la donación hasta 150€, y que en 2016 se sitúa ya en el 75%.

En números reales, esto supone que a lo largo de estos 2 años, cerca del 30% del total de los socios los ingresos aumentaran sus cuotas de socios unos 30€ de media. Cogiendo como referencia los datos de las AEFR,  esto supone de que los 3,6 millones de españoles que son socios de ONG, 1,2 millones habrán aumentado sus cuota, con un importe global de más de 32M€, un 7% de las cuotas actuales. No está nada mal.

2. Necesidad de comunicar resultados, no actividad: las organizaciones van a tener que justificar de manera evidente a este 1,2 millones de socios como se van a utilizar los nuevos fondos captados. En mi opinión el más de lo mismo, memorias e informes, ya no sirve.

Como apunta la Asociación Italiana de Fundraising, el donante no es un cliente al que se le da un servicio intangible, es un socio estratégico y las organizaciones deberían adaptar sus estrategias de la fidelización a la participación de los socios. las redes sociales ofrecen muchas herramientas.

3. Reinversión de parte de estos ingresos para captar nuevos socios y riesgo en los costes de captación: sin duda, parte del argumentario de la fiscalidad para aumentar las cuotas, puede ser utilizado para la captación. Es de suponer que una aumente en 2016 el presupuesto de captación de socios, hasta situar a España del 19% de la población que contribuye con fundaciones y ONG hasta la media europea del 49%.

Sin embargo, los costes de captación, especialmente en face to face, se van a incrementar y van a obligar a desarrollar otros canales, especialmente la captación on line y la generación de leads por SMS, 

Todo esto parece muy lógico, pero el crecimiento deberá ser pautado en el tiempo, a riesgo de agotar los canales y aumentar los costes de captación. Llegar la 49% de ciudadanos socios o donantes, será un proceso lento, no se puede acelerar.

4. Falta de proveedores de face to face y riesgo de quiebra:  sin duda, en España hay un estrangulamiento de proveedores de servicios de face to face. Hay 3 proveedores grandes, con clientes estables y con dificultades para crecer. En 2016 se mantendrá la tendencia de aparición de nuevos proveedores, más accesibles a organizaciones y campañas pequeñas, sin olvidar el riesgo de quiebra que ya hemos visto recientemente en UK con Fundraising Initiatives.

5. Los hospitales y la investigación van a invertir en captación de socios: hasta ahora los hospitales públicos y privados, han limitado sus acciones de captación al sector institucional, es decir, fundaciones y empresas, y a algún legado que caía de vez en cuando.

Empujados por la propia presión de la captación face to face de las ONG en sus propias puertas, o dentro de los hospitales, en 2016 veremos como más hospitales se suman a la captación de socios, siguiendo la estela ya iniciada por el la Fundación Vall d’Hebrón Institut de Recerca . VHIR.

6. Alguna universidad pública también se va a poner las pilas en captación de Alumni: hasta ahora, la captación de alumni como donantes ha sido una exclusiva de las escuelas de negocio, IESE, Esade, IE y Deusto. En 2016 veremos ya alguna universidad pública habiendo brecha en la captación de alumni, iniciando un proceso que se va a generalizar en los próximos años. La fiscalidad es también un tema clave en estas iniciativas.

7. desarrollo de campañas específicas entre socios y donantes: a lo largo del 2015, hemos tenido ovación de gestionar una campaña de captación específica entre uno de nuestros clientes, con unos resultados muy positivos, más de 1M€ captado en escasamente 60 días.

Aquellas organizaciones que tengan la capacidad de definir proyecto de impacto visibles y a corto plazo, tendrán la oportunidad de generar más valor a su base de datos y dar nuevas y mejores oportunidades de colaboración.

8. A pesar de Zuckerberg, seguiremos sin nuestro multimillonario filantrópico: no aparece en nuestro entorno las condiciones para que se desarrollen grandes donantes al estilo algosajón, con alguna excepción ya conocida.

Sin embargo, las organizaciones van a tener que olvidarse de la captación para fines generales y volver a

9. Campaña de denuncia contra Fundaciones en la sombra seguiremos siendo un país en el que el sector fundacional mantendrá su perfil bajo, según datos de la Asociación Española de Fundaciones, con caso 13000 fundaciones registradas y sólo 9.000 activas, un 75%. El problema está en que del total de fundaciones no hay más de 300  un 3% cuya misión es financiar proyectos de la sociedad civil, por tanto, fundaciones de capital, mientras dominan las fundaciones sin recursos cuya misión es captarlos.

Mientras ciertas fundaciones de grandes patrimonios van a seguir en la sombra sin que ninguna administración le ponga remedio. Quizá ha llegado el momento de que sea la ciudadanía quiñen exija más transparencia a estas fundaciones con una campaña de firmas en las redes sociales.

10. Los legados van a seguir creciendo aunque con cambios respecto al modelo clásico: con la llegada de las generaciones de los año 60 a la jubilación y a la edad de redactar testamento, van a aumentar los legados aunque de menor importe de los actuales. Se van acabando los legados de más de 1M€

La campaña de legados del pasado verano de Unicef, “Hay deseos que cambian el mundo” ahora circulando por la geografía española va a marcar un antes y un después.

11. #GivingTuesday 2016 va a ser un éxito en nivel estatal: #GivingTuesday llegó a España por primera vez en 2015 con unos resultados de presencia en miedos e impacto más que buenos. La vinculación a un #Blackfriday casi desaforado, en la que empresas tan poco fiables como Endesa se permitieron hacer oferta por SMS, nos permite ser optimistas ante la campaña de #GivingTuesday 2016; en ello ya estamos trabajando.

12. El final de la RSC? y el inicio de la sostenibilidad: en 2015 hemos visto agudas críticas contra la RSC, entendida como acción social de la empresa, con importantes aportaciones de Antonio Vives al que me remito en su blog. Internalizada la gestión de la RSC en las políticas ambientales y de RRHH, relativamente invisibles para el conjunto de la sociedad, la visibilidad de la RSC se ha limitado a una malvendida acción social de la empresa.

Mientras, y al rebufo de los acuerdos de la Cumbre de París, en 2015 algunas empresas van a orientar su estrategia de RSC hacia el concepto de sostenibilidad del propio negocio, como más coherente que la RSC que como tal va a perder entidad y contenido dentro de la empresa.

No tiene sentido seguir hablando de RSC ni de sostenibilidad mientras no se resuelva la cuestión de dónde y cuanto tributan las grandes empresas. Mientras esto no se solucione la RSC será sólo “propaganda”, literalmente.

 

 

 

 

 

AAFF Givingtuesday logo cast -03 jpg

Menos #BlackFriday y más #GivingTuesday: de consumidor a ciudadano

GivingtuesdayDentro de muy pocos días empezará la campaña de compras de Navidad, con el #BlackFiriday el día 27 de Noviembre seguido del CiberMonday 3 días después. Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada y en la que el uso de internet, desde el móvil o la tablet, nos ofrece en la luz de sus pantallas, junto a opciones de ocio y entretenimiento, ofertas comerciales, mejores precios o nuevos productos.

No siempre podremos elegir lo que más nos gusta: el precio claro, los pocos ahorros disponibles, la paga extra perdida hace ya años, el paro, los contratos por horas y días, el salario que ya no llega a mileurista. Quizá el miedo a un futuro más que incierto.

Desde que por la mañana al despertarnos encendemos la luz, ya empezamos a consumir y, seguramente, no dejaremos de hacerlo hasta que por la noche en la habitación volvamos a cerrarla. Algún experto en márketing razonará estos días: somos consumidores las 24 horas, incluso cuando dormimos consumimos sueños, aunque de momento sean gratuitos.

Sin embargo, la humanidad sólo ha avanzado gracias a la cooperación entre nosotros; desde la caza en grupo en los primeros tiempos, a la aparición de las ciudades, incluso en un deporte de equipo como el rugby, para no hablar del maleado fútbol, la cooperación entre las personas ha hecho posible nuestra evolución como sociedad. Una cooperación basada en el beneficio mutuo, de la que todos salimos ganando.

Esta necesidad de cooperar como personas gana impulso en un momento como el actual de fuerte desconfianza en lo público: en las instituciones públicas, en los partidos, en la política. La gestión de la crisis de los refugiados en la UE es sólo una muestra evidente no sólo de desconfianza sino también de una fuerte crisis de eficacia.

Sin esta cooperación necesaria entre todos los ciudadanos no habríamos llegado muy lejos: para reivindicar y dar visibilidad a esta dimensión como ciudadanos que cooperan y no sólo consumen, nació hace ya 4 años #GivingTuesday, Un día para dar, para empezar a dar lo mejor de nosotros como personas, en beneficio de aquellos que más lo necesitan, pero también en nuestro propio beneficio y de nuestro futuro.

En estos 4 años #GivingTuesday, se ha convertido en un movimiento global presente en más de 60 países, y en el que participan más de 30.000 organizaciones y fundaciones, que se unen este 1 de Diciembre para recordar la importancia de volver a los orígenes de nuestras relaciones humanas.

Ahora, #GivingYuesday, el próximo martes 1 de Diciembre, llega por primera vez a España, que junto a Alemania, se han incorporado al movimiento en Europa. 15 grandes organizaciones sociales promueven esta campaña, aunque abierta a toda la sociedad.

 Pero que és#GivingTuesday, #Undiaparadar?

 

 • Es un movimiento global que fomenta la colaboración y la cooperación entre fundaciones, ciudadanos y empresas a través de donaciones, de dinero, alimentos, del voluntariado o de la donación de sangre.
 • Es el día para demostrar juntos que cooperar dando nuestro tiempo (voluntariado), alimentos, objetos de segunda mano, dinero y/o apoyo a diferentes causas es la única manera de progresar, mejorar nuestra sociedad, y dar un futuro digno a nuestros hijos
 • Es un movimiento abierto a la sociedad, tanto a cualquier organización no lucrativa, como a cualquier persona, organización o empresa que quiera contribuir a una sociedad mejor.

Pero #Givingtuesday no es una campaña de publicidad: es un llamamiento a la acción, a la colaboración con los más de 180 proyectos que encontraréis en la web http://givingtuesday.es de diferentes causas, sociales, de cooperación internacionales, medioambientales, cultura o educación.

Ya que se impulsa el consumo en los grandes medios, ¿por qué no promover también contribuir a la investigación científica, a la igualdad, a la educación y a una sociedad más sostenible?

Sólo 2 de cada 10 españoles colaborada como donante o voluntario con diferentes ONG y fundaciones, pero 10 de cada 10 somos consumidores.

El martes 1 de Diciembre todos tendremos con #GivingTuesday la oportunidad de ser no sólo consumidores, también podremos empezar a ser donantes. És tu oportunidad para empezar a cambiar las cosas.

AAFF_Givingtuesday_logo cast -03

#GivingTuesday, prepárate para el 1 de Diciembre y participa en el movimiento

AAFF_Givingtuesday_logo cast -03AAFF_Givingtuesday_logo cast -03logo GT blog
AAFF_Givingtuesday_logo cast -03AAFF_Givingtuesday_logo cast -03AAFF_Givingtuesday_logo cast -03

AAFF_Givingtuesday_logo cast -03

1. Qué es #GivingTuesday?

Después de 4 años desde su nacimiento, este 1 de Diciembre del 2015  #GivingTuesday llega a España: pero qué es #GivingTuesday?

GivingTuesday es Un día para dar, el día para demostrar juntos que cooperar dando nuestro tiempo, dinero y/o apoyo a diferentes causas es la única manera de progresar y mejorar nuestra sociedad.

Este año el  día para dar será el 1 de Diciembre y hoy sólo faltan 90 días para llegar a él.

#GivingTuesday es un movimiento global que fomenta la colaboración y la cooperación  entre fundaciones, ciudadanos y empresas a través de donaciones, del voluntariado, el primer martes de Diciembre . #GivingTuesday se celebra justo después del #BlackFriday y el #Cibermonday, y es un llamamiento a una sociedad más allá del consumo y de las campaña de Navidad.

Encontrarás más información en la web GivingTuesday en España.

En estos escasos años de vida, #GivingTuesday se ha consolidado como un movimiento global con presencia en más de 68 países y con un éxito de participación y resultados considerable en su corta vida.

Aquí van algunos datos sobre su impacto en 2014 en Estados Unidos. 45M$ en un sólo día es una cantidad más que apreciable.

Diapositiva1

 

Otro ejemplo del éxito de #GivingTuesdayUK dónde únicamente Visa procesó 2.500€por minuto el pasado 1 de Diciembre, con una recaudación de 2.8M€: son cifras considerables y sociedades radicalmente diferentes a la nuestra en cultura de la filantropía, pero si #GivingTuesday en España tiene algún objetivo es precisamente aumentar el nivel actual de ciudadanos que colaboran con las ONG, sólo un 19%, frente a la media de más del 40% en la UE.

 

2. ¿Quién lo promueve? 

A nivel global, #GivingTuesday fue una iniciativa creada por Y92, una organización cultural y comunitaria de NY que pronto recibió el apoyo de la Fundación de Naciones Unidas, junto con miles de organizaciones, empresas, universidades, escuelas y ciudadanos. En España la organización de #GivingTuesday corresponde a Zohar y Valores&Marketing.

En estos meses hemos conseguido que #GivingTuesday en España reciba en apoyo de un grupo promotor con las siguientes 15 organizaciones no lucrativas y ONG:

ONG promotoras

 

Sin embargo, #GivingTuesday es un movimiento abierto en el que pueden participen todas aquellas organizaciones no lucrativas que quieran aumentar sus base social, más donaciones de bienes y servicios,  o disponer de más voluntarios. Se trata de dar a conocer a la sociedad y empresas las oportunidades de cooperar en vuestros proyectos y cómo hacerlo.

El éxito de la campaña va a depender de que el mayor número de organizaciones posible se sumen al movimiento junto con las organizaciones promotoras, por eso queremos que participes.

 

3. ¿Qué hay que hacer para participar?

Si eres una fundación sólo debes darte de alta en la plataforma de la web en el apartado de colabora y definir el proyecto para el que quieres captar fondos o voluntarios. Para facilitar este proceso, especialmente para aquellas organizaciones que no tienen sistemas de gestión de donaciones on line, la organización de #GivingTuesday ha llegado a un acuerdo como socio estratégico con la plataforma Mi Grano de Arena que va a facilitar su infraestructura, sin ningún coste para las organizaciones participantes.

Sigue las instrucciones que encontrarás en la web y empieza a formar parte del movimiento. Verás que es sencillo.

 

4. ¿Como funciona el movimiento #GivingTuesday?

#GivingTuesday es basicamente un movimiento generado por y a través de las redes sociales.  #Givingtuesday es el hastag global en que se basa toda al campaña, y en el que vamos a dedicar los esfuerzos para dar a conocer #GivingTuesday entre organizaciones, empresas y ciudadanos y que se adhieran al movimiento, que lo den a conocer a sus seguidores, a sus clientes, a sus amigos. Como más participantes consigamos sumar al movimiento más fácil será dar a conocer vuestro proyecto y conseguir los recursos que necesitas.

Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin serán los canales en los que vamos a dar a conocer #GivingTuesday, junto con el apoyo de los medios de comunicación y vuestro esfuerzo; recordad que las fundaciones también debéis dar a conocer vuestro proyecto en vuestro ámbito de relaciones, en los medios de comunicación locales, a vuestros seguidores.

Y sobre todo, síguenos en twitter  y conoce las novedades, herramientas y nueva información de la campaña durante estos 90 días, porque #GivingTuesday justo acaba de empezar.