Responsable de Fundraising de la Fundació Kālida

KALIDA2_RGB 11.46.33
 

PERFIL del Lloc de Treball:

RESPONSABLE DE FUNDRAISING DE LA FUNDACIÓ KĀLIDA

La Fundació Kālida, constituïda l’any 2016 a Barcelona amb l’impuls de la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un model d’assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d’Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses.

El primer centre a inaugurar serà Kālida Sant Pau, que obrirà les portes al juliol de 2018 al recinte de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

 

 

RESPONSABILITATS i FUNCIONS BÀSIQUES:

 • Liderarà les tasques relacionades amb la captació de fons de la Fundació, amb responsabilitat directa sobre l’assoliment dels objectius d’ingressos òptims per garantir un desenvolupament sostenible de la tasca assistencial de la Fundació.
 • Donarà suport al Director de la Fundació en la gestió i implementació de campanyes de comunicació i fundraising, així com en el procés de fidelització, identificació i presentació de propostes a Leadership donnors, empreses farmacèutiques i altres fundacions.
 • El paper del Responsable de Fundraising inclourà donar suport i motivar a l’equip de voluntaris del centre que desitgin realitzar accions de captació de fons per Kālida i garantir que se sentin informats i recolzats en tot moment. Addicionalment, també haurà de transmetre a l’equip de voluntaris i professionals del centre el missatge sobre la importància de les iniciatives de captació de fons per poder garantir la gratuïtat del servei.
 • Assumirà les tasques derivades de l’organització i planificació d’esdeveniments, promoguts per la pròpia Fundació o aliats de la Fundació, que estiguin destinats a la captació de fons i se li requerirà explorar i presentar propostes innovadores per a nous formats d’actes i esdeveniments.
 • Contribuirà en el disseny i desenvolupament de noves iniciatives de fundraising amb coordinació amb el Director de la Fundació, i serà responsable del monitoratge de les diferents accions de captació que es duguin a terme, elaborant reports mensuals i vetllant pel compliment dels objectius marcats.
 • S’encarregarà de la direcció i gestió de les campanyes i iniciatives específiques de captació de fons, incloent el control i supervisió dels proveïdors de serveis de fundraising: campanyes de face to face, telemàrketing i emailing, xarxes socials, software de gestió i sistemes, etc.
 • Gestionarà les eines i recursos online i offline d’una forma eficaç pel que fa a la captació i registre de dades d’usuaris i potencials donants. Aquesta tasca inclourà també la gestió i manteniment de bases de dades pròpies, compliment de la LOPD, etc.
 • Garantirà una execució eficaç del pla estratègic de fundraising de la Fundació i de les iniciatives de captació estipulades en el mateix, contribuint i recolzant la seva correcta definició, planificació i execució.
 • Liderarà les accions de promoció de les col·laboracions econòmiques i/o d’altre tipus, en l’entorn de proximitat o zones d’influència del Centre conjuntament amb el Coordinador del Centre i el seu equip.
 • Juntament amb el Coordinador del Centre, s’encarregarà de representar i promocionar a la Fundació en l’àrea d’influència del Centre, assumint la gestió de les relacions amb públics i donants de proximitat, com poden ser zones comercials, mercats, hotels, empreses i d’altres establiments amb potencial per a captar fons.

 

 

ES REQUEREIX:

 • Alt nivell d’interlocució amb capacitat per crear, establir, aprofundir i mantenir relacions fluïdes amb actors externs altament professionalitats com proveïdors de serveis de captació de fons, agències de comunicació, actuals/potencials donants i equip de voluntaris del centre.
 • Experiència, coneixements i capacitat de gestió demostrables en relació a l’àmbit del fundraising.
 • Autonomia d’actuació, orientació a resultats, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin sorgint.
 • Creativitat.
 • Capacitat de decisió en entorns complexos i altament professionalitzats.
 • Lideratge sensible i basat en l’exemplaritat, amb una elevada orientació pel treball en equip, la participació i la col·laboració, amb facilitat per involucrar i motivar a actors interns i externs en les responsabilitats de la generació de nous ingressos per la Fundació.
 • Disponibilitat per viatjar de forma ocasional i atendre a compromisos fora de l’horari laboral estipulat.

 

 

EXPERIÈNCIA:

Entre 3 i 5 anys treballant en tasques de captació de fons, específicament en captació de socis i donants mitjançant diferents tècniques de màrketing. Es requereix també experiència prèvia demostrable en els àmbits de corporate fundraising i captació de fons provinents de fundacions. Addicionalment, es valorarà l’experiència en l’organització i gestió d’esdeveniments destinats a la captació de fons.

 

 

FORMACIÓ:

Grau Universitari en Ciències Empresarials, Econòmiques o Administració i Direcció d’Empreses, amb formació complementària especialitzada en Captació de fons.

 

IDIOMES:

Anglès fluid, nivell mínim First Certificate

Domini del català i castellà

 

OFIMÀTICA: 

Usuari avançat paquet Microsoft office, Internet, xarxes i correu electrònic.

Experiència prèvia en utilització softwares de gestió de bases de dades (Sinergia CRM, Navision, SAP,etc.)

 

VALORS

Els Centres Kālida no tractem pacients, sinó que acollim, acompanyem i donem suport a les persones. Els valors de tots els seus equips de professionals i/o voluntaris s’han de basar en el respecte, l’acompanyament, l’acollida, l’escolta, l’empatia, la proximitat, l’ajuda i la comprensió.

 

S’OFEREIX: 

-       Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament.

-       Contracte laboral indefinit, amb període de prova.

-       Retribució fixa de 35.000 € bruts anuals i bonificació segons variables.

 

 

 

  

Interessats enviar CV abans del divendres, 20 d’abril indicant la REF: FR.K, a:

ZOHAR CONSULTORIA & MARKETING SOCIAL /   rvalls@ricardvalls.com

Responsable del procés: Ricard Valls

Cap de Fundraising, Marketing i Comunicació IRB Barcelona

irb-logo-eng_horizontal-color-2x

 

 

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) és un centre d’investigació biomèdica pioner a nivell mundial, dedicat a comprendre les bases fonamentals de la salut i la malaltia.

Amb més de 400 persones procedents de 30 països, al llarg dels seus més de 10 anys d’existència l’IRB Barcelona ha aconseguit consolidar no només una important reputació científica pels seus resultats, sinó també un creixent reconeixement públic davant la societat: ha protagonitzat una de les campanyes de comunicació i captació de fons de major impacte en recerca biomèdica, “investigadors de l’IRB ballen per la recerca en càncer, alzheimer i diabetis”, Premi a la Millor Campanya 2015 de l’Asociación Española de Fundraising.

L’IRB Barcelona compte ja amb un cert recorregut i diverses experiències d’èxit en captació de fons, per exemple en captació de llegats

 

Descripció del lloc de treball:

A la persona seleccionada se li encomanarà la missió de dirigir, impulsar i coordinar les accions de captació de fons privats, dirigir l’estratègia de marketing de l’IRB Barcelona i l’estratègia de comunicació.

El candidat serà el responsable de les següents àrees:

 1. Captació de fons
 2. Marketing
 3. Comunicació interna i externa
 4. Divulgació científica
 5. Relacions amb alumni

 

Funcions principals:

 • Liderar, definir i desenvolupar l’estratègia de fundraising de l’IRB Barcelona, així com implementar les accions corresponents. Aquest àmbit inclou la captació de fons privats, no competitius, entre grans donants, socis, fundacions, empreses, llegats i esdeveniments, així com les accions de fidelització corresponents. Serà també una tasca prioritària desenvolupar la cultura interna de captació de fondos privats en el conjunt de l’IRB Barcelona.
 • Definir i implementar les estratègies i pla de marketing i posicionament de l’IRB, desenvolupant els productes i serveis de l’IRB Barcelona, els públics i missatges clau, amb la finalitat de posar-los en valor davant la societat i crear vincles i una relació sòlida de col·laboració amb totes les parts interessades: la comunitat científica, els investigadors del propi IRB Barcelona, patrons i entitats finançadores, futurs investigadors, alumni, donants, comunitat educativa i el públic en general.
 • Dirigir i supervisar les activitats de comunicació a nivell nacional i internacional, inclosa la relació amb mitjans, comunicació institucional, publicacions off i on line, xarxes socials, comunicació interna, branding, conferències i esdeveniments potenciant l’estratègia digital.
 • Dirigir les accions de divulgació de la ciència, especialment en l’àmbit educatiu.
 • Dirigir i supervisar l’estratègia de relacions amb alumni.

 

La persona seleccionada, depenent de Directora de Gestió, dirigirà un equip de 6 persones expertes en totes les àrees mencionades, i formarà part del Comitè de Direcció de l’IRB Barcelona.

Experiència:

 • Titulació universitària, amb especialització preferent en captació de fondos i/o marketing.
 • Experiència en captació de fondos de com a mínim 5 anys. Imprescindibles 3 anys d’experiència en posicions de direcció i amplia experiència en gestió d’equips.
 • Persona orientada a resultats i amb experiència contrastada d’èxit en captació de fons.
 • Domini molt alt de l’anglès parlat i escrit, equivalent al nivell proficiency.

 

Oferim:

Salari, molt competitiu, es correspondrà amb l’experiència i qualificació del candidat.

Entorn internacional: aquesta candidatura és una oportunitat de formar part d’una prestigiosa institució de recerca i formar part de l’equip consolidat de gestió de l’IRB Barcelona.

Es proveirà formació continua al candidat, en un entorn d’alta qualitat i potencial.

Aquells candidats interessats en la posició de Cap de Fundraising, Marketing i Comunicació, hauran d’enviar el seu CV, juntament amb una carta de motivació, abans del 15 de març del 2018, a Ricard Valls, email: rvalls@ricardvalls.com

Per més informació sobre l’IRB Barcelona visiti la nostra web: https://www.irbbarcelona.org/ca
Procés de selecció:

Preselecció en base als CV presentats, carta de motivació i experiència.

Entrevistes: només aquells candidats preseleccionats seran objecte d’entrevista.

L’IRB Barcelona és firmant dels “Requeriments i Principis del Codi de Conducta Europeu per la selecció d’investigadors”, HR Excellence in Research.

Jefe/a de Fundraising, Marketing y Comunicación IRB Barcelona

irb-logo-eng_horizontal-color-2x

 

El Instituto de Investigación Biomédica IRB Barcelona (IRBB) es un centro de investigación biomédica pionero a nivel mundial, dedicado a comprender las bases fundamentales de la salud y la enfermedad.

Con más de 400 personas procedentes de 30 países, en sus más de 10 años de existencia el IRB Barcelona ha conseguido consolidar no solo una importante reputación científica por sus resultados, sino también un creciente reconocimiento público ante la sociedad: ha protagonizado una de las campañas de comunicación captación de fondos de mayor impacto en investigación biomédica, “investigadores del IRB bailan por la investigación en cáncer, alzheimer y diabetes”, Premio a la Mejor Campaña 2015 de la Asociación Española de Fundraising.

El IRB Barcelona tiene ya un cierto recorrido y experiencias de éxito en captación de fondos, por ejemplo en captación de legados.

 

Descripción del puesto:

La persona seleccionada tendrá como misión dirigir, impulsar y coordinar las acciones de captación de fondos privados, la estrategia de marketing del IRB Barcelona, y la estrategia de comunicación.

El candidato será el responsable de las áreas siguientes:

 1. Captación de fondos
 2. Marketing
 3. Comunicación interna y externa
 4. Divulgación científica
 5. Relaciones con alumni

 

Funciones principales:

 • Liderar, definir y desarrollar la Estrategia de fundraising del IRB así como implementar las acciones correspondientes. Éste ámbito incluye la captación de fondos privados, no competitivos, entre grandes donantes, socios, fundaciones, empresas, legados y eventos, así como las acciones de fidelización correspondientes. Será también una tarea prioritaria desarrollar la cultura interna de captación de fondos privados en el conjunto del IRB Barcelona.
 • Definir e implementar las estrategia y plan de marketing y posicionamiento del IRB Barcelona, desarrollando los productos y servicios del IRB Barcelona, los públicos y mensajes clave, con la finalidad de ponerlos en valor ante la sociedad y crear vínculos y una relación sólida de colaboración con todas las partes interesadas: la comunidad científica, los investigadores del propio IRB Barcelona, patronos y entidades financiadoras, futuros investigadores, alumni, donantes, comunidad educativa y el público en general.
 • Dirigir y supervisar las actividades de comunicación a nivel nacional e internacional, incluido relación con medios, comunicación institucional, publicaciones off y on line, redes sociales, comunicación interna, branding, conferencias y eventos, potenciando la estrategia digital.
 • Dirigir las acciones de divulgación de la ciencia, especialmente en el ámbito educativo.
 • Dirigir y supervisar la estrategia de relaciones con alumni.

La persona seleccionada, dependiente de la Directora de Gestión, dirigirá un equipo de 6 personas expertas en todas las áreas mencionadas, y formará parte del Comité de Dirección del IRB Barcelona.

Experiencia:

 • Titulación universitaria,con especialización preferente en captación de fondos y/o marketing.
 • Experiencia mínima de 5 años en captación de fondos. Imprescindible 3 años de experiencia en posiciones de dirección y amplia experiencia en gestión de equipos.
 • Experiencia contrastada de éxito en captación de fondos.
 • Dominio muy alto del inglés hablado y escrito, equivalente a proficiency.

Ofrecemos:

El salario, muy competitivo, se corresponderá con la experiencia y cualificación del candidato.

Entorno internacional: esta candidatura es una oportunidad de formar parte de una prestigiosa institución de investigación y formar parte del equipo consolidado de gestión del IRB Barcelona.

Se proveerá formación continua al candidato, en un entorno de alta calidad y potencial.

Aquellos candidatos interesados en la posición de Jefe/a de Fundraising, Marketing y Comunicación, deben enviar su CV, junto a una carta de motivación, antes del 15 de marzo del 2018, a Ricard Valls, email: rvalls@ricardvalls.com

Para más información sobre el IRB Barcelona visite nuestra web: https://www.irbbarcelona.org/es

 

Proceso de selección:

Pre-selección en base a los CV presentados, carta de motivación y experiencia.

Entrevistas: solo aquellos candidatos preseleccionados serán objeto de entrevista.

El IRB Barcelona es firmante de los “Requerimientos y Principios del Código de Conducta Europeo para la selección de Investigadores”, HR Excellence in Research.